۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
22:9:46
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

کاربردلیکا در جداسازی لرزه ای

 

یکی از دستاوردهای نوین مهندسی زمین لرزه توان کاهش نیروی وارد به ساختمان از زمین با جداسازی ساختمان از پایه است که تحت عنوان کلی جداسازی لرزه ای شناخته می شود.مبنای نظریه جداسازی از حرکات زلزله عبارتست از:جلوگیری از انتقال شتاب زمین لرزه به سازه از طریق ایجاد انعطاف پذیری در پایه سازه در صفحه افقی یا همزمان با آن ایجاد عناصر مستهلک کننده جهت جذب کامل و یا بخش عمده ای از انرژی ناشی از زمین لرزه.یک فرم ساده سامانه های جداکننده،سامانه اصطکاکی است.این روش برای خانه سازی ارزان قیمت بسیار مناسب است زیرا به تکنولوژی پیشرفته یه مهارت ویژه برای یک ساختمان معمولی نیاز ندارد.ایجاد این سامانه نیاز به تامین یک لایه جداساز در زیر کف سازه دارد این لایه در چین با استفاده از ماسه تجربه شده است.با توجه به تنش کم وارد بر پی ساختمان های کوچک بنایی می توان مقاومت لازم را با لیکا تامین کرد.گرد بودن نسبی دانه های لیکا نیز نقش مهمی در عملکرد آن دارد.یکی از محدودیت های کاربرد لیکا در این روش،میزان تحمل بار قائم است.دانه های سبک تحت تنش های بالا،خرد می شوند و مقاومت لغزشی آن ها افزایش می یابد.بنابراین کاربری آن ها بر اساس حداکثر بار قابل تحمل محدود می شود.شکل زیر یک ساختمان نمونه را با جزییات اجرای این سامانه نشان می دهد.

 

نمونه جزئیات اجرای سامانه پی لغزشی

 

به طور کلی دانه های سبک براساس نوع کاربرد باید دارای ویژگی های شیمیایی فیزیکی و مکانیکی قابل قبول براساس استانداردهای ملی و بین المللی باشند.ویژگی های عمومی موردنظر در سنگدانه های سبک عبارتند از:میزان مواد مضر،افت سزخ شدن،نشانه نرمی،دانه بندی،چگالی حجمی و ویژه.

برخی از حدودی که باید رعایت گردند به شرح زیراست:

الف-موادمضر:دانه های سبک نباید حاوی مواد مضر باشند در غیر این صورت مصرف سنگدانه ها مردود می گردد مگر این که با انجام آزمایش های لازم ثابت شود مقدارموجود مواد برای کاربرد موردنظرمضر نیست.ناخالصی های آلی سنگدانه های سبک که از طریق آزمون تعیین می گردند،نباید رنگی تیره تر از استاندارد ایجاد کند.بیشینه مقدار Fe2O3 در دانه ای سبک به 7/5 قسمت وزنی در میلیون و کلوخه های رسی به 2 درصد وزن حجمی محدود می گردد.دانه های سبک صنعتی لیکا از این شرایط خوبی را فراهم می نمایند.این دانه ها دراساس فاقد کلوخه رسی و مواد مضر دیگر هستند،به گونه ای که PH آن ها نزدیک 7 است و از نظر شیمیایی خنثی و پایدارند.

ب-افت سرخ شدن:افت ناشی از سرخ شدن سنگدانه های سبک طبق استانداردASTM نباید بیشتر از 12 درصد و افت ناشی از سرخ شدن برای سایر سنگدانه ها نباید بیشتر از 5 درصد باشند،میزان افت برای دانه های لیکا 0/84 درصد است.

پ:نشانه نرمی:دانه های سبک چنانچه برای مصرف در بتن به کارروند،باید دارای نشانه نرمی کمتر از 7 باشند.بدیهی است این مقدار بستگی مستقیم به انتخاب دانه بندی مناسب دارد.نشانه نرمی نمونه های دانه لیکا در حدود 5 است.