۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر -
21:16:31
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

آهک شرق مشهد

 

 آهک صنعتی شرق مشهد پاکت

 

 

تاريخچه آهك :

آهك بدون شك يكي از قديميترين موادي است كه از زمانهاي دور مورد اسـتفاده واقـع شـده است. دودمانهاي چادرنشين كه در جستجوي چراگاه به مناطق سردسير و گرمسير مي رفتند با سنگ و گل اجاق ميساختتند و در آن آتش ميافروختند. تمام يا قسمتي از سـنگهاي آهكـي كـه در سـاختن اجـاق بـه مصـرف ميرسيد ، ميپخته و به آهك زنده تبديل شده است. آهك زنده پس از بارندگي شكفته شـده و بـه شـير آهـك تبديل ميگشته و شير آهك هنگام گرفتن جسمهاي پيرامون خود را بهمديگر چسبانيده است . علاوه بر اين بـه استفاده آهك در ساروج (ملات آهك و خاكستر) در سازههاي بسيار قـديمي از جملـه زيگـورات چغازنبيـل و ... ميتوان اشاره كرد.

مزاياي استفاده از آهك

 كاهش نفوذپذيري ملاتها و اندودها در مقابل آب ، كاهش جمعشـدگي ناشـي از خشـك شـدن مـلات و ثابـت ماندن حجم آن پس از گرفتن و سخت شدن از محاسن افزودن آهك به ملاتهاي سيماني است.

کاربرد آهك

1- استفاده از آهك در آسفالت2-تثبيت بستر كانال و پايدار نمودن زمين بستر راه 3-كاربرد آهك در ساختمانسازي 4- كاربرد آهك در صـنعت سـاخت (تهيـه سـيمان تهيـه آجـر ماسـه آهكـي صـنعت شيشهسازي تهيه ايتونگ فولاد 5- جلوگيري از حمله ريشه درختان مختلف به لاينينگ كانال و تخريب آن 6- استفاده از شفته آهكي جايگزين خاكريز پشت سازهها 7- پر كردن درز و دوختن لايه هاي خاك ، زمانيكه خاكبرداري سازه بصورت قائم انجام شود 8-كاربرد آهك در صنعت آب 9- استفاده از آهك جهت تهيه قند از نيشكر 10-استفاده از آهك در آسفالت 11- استفاده جهت ضد عفونی کردن مرغداری گوشتی ، مرغداری تخم گذار ، مرغداری مرغ مادر ، گاوداری  12 - دباغ خانه 13- پرورش ماهی 14 - سپتینگ کارخانجات 15- شفته زمین 16- آهک میکرونیزه برای پرورش ماهی و دباغ خانه 

 

 

 

ظرفیت های قابل حمل آهک صنعتی شرق مشهد 


ردیف

وسیله نقلیه حمل کننده

ظرفیت قابل حمل

مبدا بارگیری

1

وانت نیسان

120 پاکت

انبار مشهد

2

خاور

200 پاکت

انبار مشهد

3

کامیون تک محور

400 پاکت

کارخانه

4

کامیون جفت محور

600 پاکت

کارخانه

5

تریلی

1000 پاکت

کارخانه

                     * وزن هر پاکت آهک صنعتی شرق مشهد حدود 22 کیلو گرم میباشد  *