۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند -
23:52:49
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

آهک چیست؟

 

آهک چیست؟

کشف آهک را به عشاير و ايلات نسبت مى دهند. آنان با سنگ و گل اجاق مى ساختند و در آن آتش مى افروختند. گرماى اجاق، همه يا بخشى از سنگ هاى آهکى را مى پخت و به آهک زنده تبديل مى کرد. پس از بارندگى يا ريختن آب روى اجاق (براى خاموش کردن) آهک زنده شکفته و به شيره ى آهک تبديل و با گل مجاور ترکيب مى شد و در نتيجه همه ى مواد پيرامون خود را به هم مى چسباند و جسم سخت و يک پارچه اى را به وجود مى آورد.

انواع ملاتهاى آهک با ويژگ ىهاى مختلف از نظر نحوه ى خودگيرى مانند شفته آهک ( دوغاب آهک و خاک) و ساروج از قديم در ايران مورد استفاده بوده و از آ نها در احداث ساختمان، بندها و باروها استفاده می کرده اند. در دهه هاى اخير استفاده از آهک و شفته ى آهکى براى پايدارکردن زمينها، پی سازى را هها و جلوگيرى از روييدن گياهان در شانه ى خاکى را ههاى آسفالته به مقدار زياد به کار میرفته است.

از آن جايى که آهک در مجاورت با فلز موجب فساد فلزات مى شود، به همين جهت مصرف کليه ى ملات هايى که در آن از آهک استفاده مى شود در مجاورت مواد فلزى ممنوع است. البته در جاهايى که مشکل خوردگى فلزات وجود ندارد مى توان از آن استفاده نمود.

پختن سنگ آهک

براى تهيه ى آهک زنده؛ سنگ آهک را مى پزند تا گاز کربنيک آن جدا شود. در اين صورت مى گويند. آهک زنده پس « نشکفته » يا « آهک زنده » آن چه به جا مى ماند کلسيم اکسيد است که به آن از ترکيب با آب و شکفته شدن مى تواند با ديگر مصالح ترکيب شود و در ساختمان مورد استفاده قرار گيرد. جنس آهک زنده به ترکيب عناصر خارجى موجود در آن بستگى دارد.

انواع کوره هاى آهک پزى

1 -   کوره ى تنوره اى: اين کوره قديمى ترين کوره ى آهک پزى در کشور، پس از کوره هاى چاهى محسوب مى شود. در اين نوع کوره ها بوته (هيزم) و سنگ آهک به صورت لايه لايه و مخروطى روى هم قرار مى گيرند و پس از گل مالى شدن، کوره را روشن مى کنند. از اين کوره براى آهک پزى کم تر استفاده مى شود.

2 - کوره ى حلقه اى: اين کوره بيش تر براى آهک پزى به کار مى رود و مانند کوره هاى آجرپزى هوفمان است.

3 -  کوره ايستاده: اين کوره بيش تر براى تهيه آهک معمولى يا آهک مورد نياز کارخانه هايى مانند قند به کار مى رود. خرده ى سنگ آهک را از بالا در اين کوره مى ريزند تا ضمن حرکت به سوى پايين کوره و پخته شدن، از ته کوره تخليه شوند.

4 -  کوره گردنده خفته: کار اين کوره مانند کوره سيمان پزى است. سنگ آهک کلوخه به درون کوره هدايت مى شود و کلوخه آهک زنده از آن بيرون مى رود.