۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت -
21:7:15
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

تیر آهن

 

 

 

وزن شاخه (کیلوگرم)

 

 

 

 

 

واحد قیمت

 

 

 

 

 

 

کارخانه

 

 

 

 

 

 استاندارد

 

 

 

 

 سایز تیرآهن

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

12

 

 

 

 

  

155

 

 

 

 

  

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

14

 

 

 

 

  

190

 

 

 

 

  

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

  

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

  

 

18

 

 

 

269

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

315

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

369

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

434

 

 

 

 

 

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

  

507

 

 

 

 

  

شاخه

 

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

 

 IPE

 

 

 

 

 

30

 

 

برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن همراه: 09158262050

تلفن ثابت: 05137051005