۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين -
20:3:23
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

تیر آهن

قیمت هر شاخه(تومان)
وزن شاخه (کیلوگرم)
واحد قیمت
کارخانه
استاندارد
سایز تیرآهن
..........
125
شاخه
اصفهان
IPE
12
848.000
155
شاخه
اصفهان
IPE
14
885.000
190
شاخه
اصفهان
IPE
16
1.020.000
225
شاخه
اصفهان
IPE
18
1.320.000
269
شاخه
اصفهان
IPE
20
1.420.000
315
شاخه
اصفهان
IPE
22
1.540.000
369
شاخه
اصفهان
IPE
24
1.820.000
434
شاخه
اصفهان
IPE
27
3.200.000
507
شاخه
اصفهان
IPE
30