۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت -
22:10:31
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

روشهای اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش با استفاده از لیکا

 

گروه1- نیم ساعت مقاومت در برابر آتش

1-1-نازک کاری ها

اجزای چوبی،سنگی،فلزی باید با توری سیمی و سپس با حداقل 1/5 سانتی متر اندود لیکا پوشش داده شود.

2-1-کف ها

2/5 سانتی متر ملات لیکا با سیمان یا گچ و یا 5 سانتی متردانه لیکا

3-1-دیوارها

بلوک با بتن دانه سبک لیکا به ضخامت حداقل 5 سانتی متر

4-1-بام

حداقل 5 سانتی متر بتن شیب بندی لیکا(اجزای چوبی و فلزی باید روکش شوند)

5-1-پلکان ها

10سانتی متر بتن لیکا (مسلح یا غیرمسلح) و یا موزاییک لیکا(اجزای چوبی و فلزی باید روکش شوند)

گروه2-یک و نیم ساعت مقاومت دربرابر آتش

1-2-دیوارها

بلوک بتن دانه سبک و ملات ماسه سیمان با ضخامت حداقل 10سانتی متر

2-2-دودکش ها

دیواره ساخته شده از بلوک بتن دانه سبک لیکا و ملات ماسه سیمان با ضخامت حداقل 5سانتی متر

3-2-سقف های بتن مسلح

سقف بتن مسلح دانه سبک با ضخامت حداقل 13 سانتی متر موردنیاز است.روکش زیر سقف باید شامل دولایه اندود سیمانی برای زیرسازی و 1/5 سانتی متر اندود آهک سیمان روی آن باشد.

5-2-سقف های (طاق ضربی)

ضخامت آجر باید حداقل 10 سانت متری باشد.علاوه بر آن  یک لایه بتن پوشش  با ضخامت حداقل 13سانتی متر مورد نیاز است.روکش زیرسقف باید شامل دولایه اندو سیمانی برای زیرسازی 1/5 سانتی متر اندود آهک سیمان روی آن باشد.

5-2-سقف های تیرچه بلوک

ضخامت سقف باید حداقل 10 سانتی متر باشد سطح زیرین مشابه سقف های روکش می گردد سطح فوقانی باید با 3 سانتی متر بتن با ملات لیکا و یا 8 سانتی متر دانه لیکا پرشود.

6-2-سقف های مرکب(تیرفلزی و دال بتن سطح)

ضخامت کل سقف باید حداقل 20سانتی متر و ضخامت بتن حداقل 8 سانتی متر باشد.روکش مشابه سقف بتنی است فضای بین تیرچه باید دانه سبک لیکا پرشود.

7-2-ستون ها

ستون های بتن مسلح با ضخامت 20 تا 35 سانتی متر باید با ملات سیمانی و اندود آهک سیمان و لیکا به ضخامت1/5 سانتی مترروکش شوند.برای روکش باید از توری سیمی با ابعاد چشمه حداکثر 1 تا 1/5 سانتی متر استفاده شود اطراف ستون های فلزی باید با بتن سبک لیکا با ضخامت حداقل 6 سانتی متر پوشیده شود.چنانچه داخل ستون خالی باشد باید حداکثر در هر 4متر از آن را با مصالح مقاوم مسدود نمود.

8-2-پلکان

پلکان ها مشابه سقف با ضخامت حداقل 10 سانتی متر مقاوم می گردند.اجزای فلزی مشابه ستون ها خواهد بود.

گروه3-سه ساعت مقاوم در برابر آتش

1-3-ستون ها

ستون های بتن مسلح باید دارای بعد حداقل 40 سانتی متر باشند و روکش گردند.داخل ستون های فلزی باید کاملا پر شود و اطراف آن با اندودهای سیمانی و آهکی لیکا پوشیده گردد.