۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
21:45:36
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

روسازی راه

 

روکش آسفالتی لیکا

همانگونه که پیش از این اشاره شد،دانه های لیکا میتوانند جایگزین سنگدانه های معمولی در انواع مخلوطهای قیری شوند.این مخلوطها بسته به روش و ترکیب ساخت میتوانند به عنوان اساس یا رویه آسفالتی در جاده ها و یا روکش عایق برای بام ساختمان ها به کارروند.در این بخش مهمترین ویژگیهای این فراورده ها در کاربردهای راهسازی مطرح می گردد.به طور کلی یکی از ویژگیهای قابل توجه مخلوط قیر لیکا وزن کم آنهاست.بنابراین در راهسازی بر خاکهای مسئله داره و هرجا که نیاز به سبک کردن بدنه راه باشد میتوان از این مخلوط ها استفاده نمود.

الف- رویه های آسفالتی لیکا

مخلوط های آسفالتی برای روکش جاده ها شامل ترکیبی از لیکا،سنگدانه طبیعی، پرکننده و قیر هستند.براساس نوع کاربرد و شرایط محیطی میتوان طرح های اختلاط گوناگونی را تهیه نمود.

 

نتایج آزمایش های نمونه های آسفالت لیکا
دانه بندی درصدقیر

مقادیرمارشال

kg

تغییرشکل مارشال

mm

 تخلخل %

سختی

kg/mm

وزن فضایی

kg/cm3

الف

9

10

11

12

997

1082

1170

1131

1/8

1/9

2/1

2/1

 7/3

5/1

4/9

3/9

554

569

557

538 

1078

1104

1103

1117

ب

7

7/5

8

8/5

1079

1062

1050

1020

 

2/1

2/3

2/6

2/9

7/8

7/0

6/3

5/3

 

514

462

404

352

 1456

150

1457

1467

پ

6

6/5

7

7/5

970

1030

1100

980

1/3

1/3

1/5

1/6

 

 746

792

733

692

 1700

1710

1712

1720

 

   همانگونه که مشاهده میشود به هریک از دانه بندی های فوق ، به ازای درصدمعینی از قیر میتوان به یک طرح اختلاط مناسب دست یافت.

 جدول زیر مسافت ترمز را در شرایط جاده مرطوب برای آسفالت های با و بدون دانه لیکا مقایسه میکند.برتری آسفالت لیکا در این جدول بسیار قابل توجه است.

     

سرعت

km/h

نمونه آسفالت لیکا(متر) نمونه آسفالت معمولی(متر)
50 12/45 14/95
80 34/76 45/86

رویه های بازی با آسفالت لیکا

دانه های لیکا میتوانند در طرح های بازیافت آسفالت نیز به کار روند.در روش متداول برای این کاربرد ابتدا حدود 4 س م از لایه آسفالت قدیمی با یک دستگاه خراشنده برداشته شده و برای استفاده بعنوان سنگ دانه در کارهای دیگر به یک کارخانه آسفالت منتقل میشود.سپس یک لایه دیگر در حدود 10 س م از آسفالت با دستگاه خراشنده عمیق تری برداشته میشود و مقادیر مشخص شده ای از سنگدانه جدید با اندازه معین،براساس نمودار دانه بندی که در محل باتوجه به دانه بندی موجود آسفالت قدیمی تهیه میشود به آن اضافه میگردد.مخلوط حاصل در طول راه و در فواصل معین توده می شود.سپس دانه های لیکا بصورت یکنواخت با مقدار و دانه بندی مشخص در طول راه پخش می شوند.در آخرین بخش از کار،یک دستگاه ویژه مخلوط کن مصالح توده شده را به درون می برد و آن را با قیر داغ مخلوط و روی راه پخش می کند.تراکم لایه های اجرا شده مطابق روشهای معمول انجام می شود.مقدار لیکا در این روش بین 10 تا 20 درصد وزن کل مخلوط است.دانه های لیکا اغلی در اندازه متوط بین 2 تا 4 م م و 4تا10 م م هستند.

کاربرد دانه های لیکا سبب کاهش لرزش(حدود 4 دسی بل) و چسبندگی بهتر در سطح تماس راه و چرخ،بدون افت در دراز مدت میگردد.این کاربرد باتوجه به مقدارکم مصرف دانه های لیکا برابر 70 تا 120لیتر برمترمربع در هرسانتی متر ضخامت(حدود 380 لیتر بر متر مربع ضخامت های معمول) اثرچندانی بر افزایش هزینه ها نخواهد داشت.

اساس آسفالتی لیکا

همانگونه که پیش از این اشاره گردید،کاربرد دانه های لیکا نقش مهمی در کنترل نشست راه در بسترهای سست دارد.این روش نیاز به هرگونه اصلاح در بستر را حذف می نماید یا کاهش می دهد در واقع وزن کم اساس ساخته شده با لیکا سبب افزایش ایمنی بستر در برابر نشست می گردد.

تجهیزات ایمنی

یکی از مسائل مطرح در زمینه ایمنی جاده، خطر برخورد با عناصر سخت نظیر پایه های پل ها و نرده ها است.راه حل این مسئله نصب تجهیزاتی در جلوی این موانع برای جذب ضربه وسیله نقلیه است تا اثر برخورد این وسایل را در حد یک ایمنی قابل قبول کاهش دهد.موضوع قابل توجه در این زمینه،صرفه اقتصادی سیستم در مراحل ساخت،نصب و بازسازی پس ار برخورد است.بنابراین در ساخت این ابزارها باید از مصالح استفاده کرد که ارزان قیمت باشند،سریع و آسان ساخته و نصب شوند .روش پیشنهادی برای جاده ها کاربرد قطعات ساخته شده از دانه های سبک لیکا استوتجهیزات ضربه گیر شامل سه قطعه مکعب شکل با یک سطح نیم دایره ای در یک سمت آن است.

مکعب ها از دانه های سبک لیکا با مقدار کمی ملات سیمان ساخته شده اند.این مصالح به نحوی در یک پاکت ریخته شده اند که مکان جابجایی و حرکت داشته باشند.درحین ریختن تعدادی استوانه توخالی قائم تشکیل می شود.تعداد این استوانه ها بسته به محل نصب چراغ تغییر می کند.قطعه جلویی 10 حفره دارد و یک چراغ در سطح کناری آن در ادامه مکعب ها نصب می شود.دو قطعه میانی دارای 8 حفره و 2چراغ  است. قطعه مکعبی اخر دارای 1 حفره و یک چراغ است.

این عناصر با یک پوشش ویژه روکش میشوند که آنها را از دور قابل مشاهده میکند.سیستم به سادگی روی زمین قرار میگیرد و فاصله قطعات 25س م است.این قطعات با یک کابل 16م مکه به دوصفحه مهاری فلزی بسته شده است به هم متصل می شوند.یک مهار با چسب شیمیایی به کناره داخلی مانع و دیگری به زیر بتن روسازی جاده بسته میشود.

 آزمایش های انجام شده برای ایجاد برخورد مستقیم با این تجهیزات نشان می دهد که این روش نقش موثری در کاهش آسیب به خودرو داشته است.ضربه در امتداد مستقیم وارد میشود و باعث میشود تا قطعات سبک در امتداد طولی جابجا شوند همچنین وجود مهارفولادی سبب گردید تا تجهیزات در اثرضربه خودرو بلند نشوند.همچنین ضربه خودرو سبب شکست اتصال ضعیف بین ملات سیمان و دانه های لیکا میگردد،درحالی که تنها آسیب ناچیزی به خودرو وارد شد.